Het bestuur van HSV de Zeebaars nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 18 december 2019 in brasserie de due- braek , Nieuwlandseweg 2 in Sint Annaland en begint om 20.00 uur.

Eventuele voordrachten met het verzoek tot benoeming van nieuwe bestuursleden dienen ondertekend door 5 leden, uiterlijk 1 week na ontvangst van deze circulaire in het bezit van het bestuur te zijn. Uw aanwezigheid tot het bijwonen van deze Algemene ledenvergadering wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld.

Agenda Algemene ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen Algemene ledenvergadering 2018
3. Jaarverslag penningmeester
4. Verslag en verkiezing kascommissie
5. Jaarverslag secretaris
6. Ingekomen stukken en mededelingen
– Toekomst Tholencup

Pauze:
7. Bestuursverkiezing:
Martijn Westdorp is aftredend en herkiesbaar.
Hans Buwalda is aftredend en herkiesbaar.
Hans Buwalda stelt zich tevens beschikbaar voor de functie penningmeester.
Iwan van Aert heeft besloten om te stoppen als bestuurslid. Hierdoor ontstaat er een vacature voor secretaris.
Ard-Jan Dorst stelt zich verkiesbaar als nieuw bestuurslid
8. Bespreking wedstrijden 2020
9. Rondvraag.
10. Sluiting