Uitnodiging Algemene ledenvergadering
Het bestuur van HSV de Zeebaars nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 8 januari 2019 in Café an de Sloove, Havenplein 9 in Sint Annaland en begint om 20.00 uur.

Eventuele voordrachten met het verzoek tot benoeming van nieuwe bestuursleden dienen ondertekend door 5 leden, uiterlijk 1 week na ontvangst van deze circulaire in het bezit van het bestuur te zijn. Uw aanwezigheid tot het bijwonen van deze Algemene ledenvergadering wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld.

Agenda Algemene ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen Algemene ledenvergadering 2018
3. Jaarverslag penningmeester
4. Verslag en verkiezing kascommissie
5. Jaarverslag secretaris
6. Ingekomen stukken en mededelingen

Pauze:
7. Bestuursverkiezing: Leo Monster en Iwan van Aert zijn aftredend. Leo Monster is niet herkiesbaar en Iwan van Aert is wel herkiesbaar. Het bestuur draagt Machiel Wielaard voor als nieuw bestuurslid.
8. Bespreking wedstrijden 2019
9. Rondvraag.
10. Sluiting